20191103 Brev til ordfører Helgø og ordfører Nordtun

Brev til avgående ordfører Christine Sagen Helgø og påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun om turveien Gauselstraen. Den kan kanskje fortsatt reddes.

20191002 Korrepondanse med ordfører Christine Sagen Helgø

Brev fra Pål Mitsem til ordfører Christine Sagen Helgø og svarbrev. Jeg legger til grunn at dokumentene er i kommunens den offentlige brev-journal!

20190913 SA Leserbrev, Øivind Aspelund

Leserbrev fra tidligere kommuneadvokat i Sandnes som etterlyser svar fra kommunen på hvorfor man ikke har påberopt seg gammel veirett.

20190912 Leserbrev til og fra Rogalands Avis

Leserbrev til "R A" som spør hvorfor ikke et brev fra meg er inntatt, og svar fra "R A" som ikke gir noen forklaring på avisens taushet i saken.

20190911 Leserbrev til 'Stavanger Aftenblad'

Leserbrev til "SA" om GV-saken. Hvorfor har ikke kommunen instruert advokaten i saken om å gjøre sitt beste for å unngå unødvendige omkostninger, og hvorfor vil ikke avisen tillate brev om dette?

20190911 Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø

Brev som pretenderer å være svar på mitt spørsmål til ordføreren om hvem som har besluttet å gi velstående grunneiere milliongaver ved ikke å fremme de beste argumenter i Gauselvågen-skjønnet.

20190908 Positive uttalelser om turveier fra berørte grunneiere

Ved i alle fall to anledninger har berørte grunneiere uttalt seg positivt om turveier som er lagt på eller inntil deres eiendommer. Flere eksempler kan gjerne sendes til mitsem@mitsem.no

20190901 GAUSELSTRAEN - EN GAVEPAKKE FRA KOMMUNEN

Stavanger Tingretts skjønn om erstatning til rike grunneiere i Gauselstraen er en gavepakke på 30 millioner kroner ++ fra kommunen til grunneierne og deres advokater. Retten etterlyser et argument!

Foregående dokument ble sendt som leserbrev til "Stavanger Aftenblad" 1. september 2019, og også til "Rogalands Avis". Til i dag har "Stavanger Aftenblad" 45 leserbrev om saken, de aller fleste til fordel for grunneiere, men har ikke funnet plass for mitt innlegg. Området saken gjelder kryr av redaktører og etterkommere etter Aftenblad-redaktører. Aftenbladet har konsekvebt fremstillet saken som om den gjelder anlegg av en ny turvei. Det nevned aldri at det har vært turvei her så lenge folk kan huske - det vil avisen bidra til at folk skal glemme!

20190901 Brev til Tore Lærdal

Brev til Tore Lærdal med tilbud om hjelp til at han kan bli medlem nr. 1 i Foreningen Gauselstraens venner hvis og når den blir etablert for å sikre allmennhetens rettigheter i Gauselstraen.

20190901 Gauselkneiken 49

Flyfoto av Gauselkneiken 49 i 1954 og i dag. I 1954 var det en stenbrygge rett ut for huset. Den er nå fjernet, sammen med et par meter av stranden.

20190828 Aftenbladet, Erstatningsutmåling Gauselstraen

Oppslaget i "Stavanger Aftenblad" om avgjørelsen til Stavanger tingrett om erstatning til grunneiere som får en gangvei vedlikeholdt av kommunen til erstatning av gangveien som alltid har gått her.

20190827 Gauselstraen-skjønnet

Hele teksten i skjønn i Stavanger tingretts sak 17-092034SKJ STAV (Gauselstraen-skjønnet). Erstatning til grunneierne kr. 28.950.000, og saksomkostninger kr. 3.016.000, tilsammen kr. 31.966.000.

20190428 Gauselstraen har alltid gått i fjæra

Utkast til leserbrev til Aftenbladet som svar til Stig Rune Reese. Det er ikke inntatt. Redaktørfamilien Thomsen eier flere eiendommer i Gauselstraen og sørger for at slikt ikke blir trykket!

20190427 Den tursti som ikke rammer deg selv

Leserbrev fra Stig Rune Reese, som ikke kan forstå hvorfor denne tursti "på død og liv skal tvinges ned i fjæra". Han er åpenbart ikke klar over at det har gått en vei her i alle år!

Rt. 20050621 Hvaler-dommen

Sentral dom når det gjelder grunneieres særretter i strandsonen.

20100410 Ferdselsretten i Gauselvågen

Rt. 1998 s. 1164 - Strandsonedommen

20160519 Gauselstraen

En leserbrevskribent påstår at jeg tar feil når jeg påstår at det har vært en vei i Gauselvågen "så lenge folk kan huske".

20160608 Sorenskriver Christian Fr. Wyller

Leserbrev der pensjonert sorenskriver og lærebokforfatter Christian Fr. Wyller redegjør for sin og familiens intime kjennskap til Gauselstraen, og bekrefter at det alltid har vært vei her!

20160316 Turveier. Gauselvågen. Handlingslammelse i kommunen.

Oppsummeringsartikkel om status for Gauselstraen.

20141210 To forslag til Stavanger Turistforening

Mitt forslag til generalforsamlingen i STF om oppnevnelse av en liten komité til å samle faktiske opplysninger om bruk av Gauselstraen og rådgivning om allmennhetens rettigheter falt mot min stemme!

20111027 Blir ekspropriasjonen begrenset

Leserbrev der jeg uttrykker en viss bekymring for hva Stavanger kommune holder på med, og om en ekspropriasjon ikke vil gjelde retten til Gauselstraen slik alle har kjent den i alle år!

20110201 Ingen gunn til begeistring

Leserbrev som beklager vedtaket i Stavanger Høyre om støtte til turveier langs sjøen. Vedtaket oppfattes som første steg på veien til trelldom!

20110127 Solid nederlag for turveimotstanderne

Referat fra Stavanger Høyres årsmøte 26. januar 2011 der begge sider hadde mobilisert kraftig, men der turveitilhengerne fikk en overlegen seier. Blant de som nå støttet turvei var Bergesen-familien.

20110107 Skjebnetime for Strandveien

Kommentar til klageflommen i Gauselvågen, og hva som skjer.

20101029 Aftenbladet, vei langs sjøen på 1930-tallet

Artikler i "Stavanger Aftenblad" 20101029 der bl.a. Nils Boganes sier at han husker det var en vei langs stranden der både fiskebilen og brødbilen fra Handelslaget kjørte hele veien langs stranden.

20101028 Rogalands Avis - krangel i 184 år

Artikkel i "Rogalands Avis" som gir opplysninger om utskiftningen i 1826 og viser til en artikkel 19600829 om denne.

20100920 Lærdal-godset, gnr. 14 bnr. 140.

Leserbrev som viser at viktige og store eiendommer, bl.a. Lærdal-godset, er beskrevet slik at fjæra ikke er uttrykkelig unntatt fra beskrivelsen i grunnboken.

20100525 Ingen tvil om vært gamle rettigheter

Kronikk om Gauselstraen, som først ble inntatt i "Stavanger Aftenblad" når fagbladet Journalisten på min oppfordring stilte spørsmål om grunnlaget for å nekte den inntatt!

20080423 Uro i Turistforeningen

Mangeårig formann, Hanne Thomsen (redaktør i Aftenbladet og grunneier i Gauselvågen) trakk seg etter at en tidligere formann advarte mot å velge en formann som ikke ville ha turvei i Gauselvågen.

19600829 Gauselstraen

Artikkel i "Rogalands Avis" om Gauselstraen, utskiftningen i 1828, spørsmålet om ekspropriasjon i 1960, m.m.

19600101 Strandveien over gnr. 14 bnr. 144, Gauselvågen 68

Flyfoto fra 1960 viser Gauselstraen som en snorrett linje over gnr. 14 bnr. 144, eid av Second Generation Incom AS. Funksjonen som vei er det eneste som kan forklare en slik rett linje i naturen!