20201130 Fra det mørke fastland (1893)

20050826 Eva Joly om skjult offentlig korrupsjon i Norge

20201124 Vestre Platå og Gauselvågen

Leserbrev som stiller spørsmål om det gjelder andre regler for Gauselvågen enn andre deler av byen.

20201120 Gauselstraen -Oftedahls eiendom

Lederartikkel i Aftenbladet om Steinskog - en gang redaktør Oftedahls eiendom, nå eid av Tore Lærdal

20201113 Gauselvågen i SA

20201011 Forlik om turverien i Gauselvågen

Kort kommentar om det såkalte forliket i Gauselvågen.

20201008 Forlik i Gauselvågen (Aftenbladet)

Aftenbladets artikkel om det som fremstilles som forlik mellom kommunen og flere grunneiere i Gauselvågen.

20200921 To rettssaker på Det mørke fastland

En innsender i Aftenbladet påstår at det er korrupsjon i Stavanger kommune i forbindelse med et naust på en øy. Jeg mener problemstillingen kan og bør tas opp i Gauselstraen.

20200916 Aftenbladet Stavangers økonomisker stilling

Oppslag av lederskribenten i Stavanger Aftenblad"om Stavangers økonomiske stilling etter Rogfast og de grep som må gjøres for å bringe budsjettet i balanse.

20200904 Korrupsjon i Stavanger

Leserbrev fra Thomas Middlethon sr. som går påstår nokså (og overraskende) direkte korrupsjon av avgått ordfører og avgått rådmann i forbindelse med godkjenning av et naust

20200904 Leserbrev (ikke innrykket) om mulig korrupsjon i Stavanger

Leserbrev i tilknytning til påstanden om korrupsjon i naust-saken der jeg viser til at saken om tursti i Gauselvågen kanskje er mer betent som eksempel på økonomisk korrupsjon.

20200904 Korrupsjon i Stavanger

Leserbrev om et naust som det blir påstått får lov å stå på grunn av korrupsjon i Stavanger kommune, og spørsmål om det samme er tilfellet i erkspropriasjonssaken i Gauselvågen.

20200409 Årsmøtesaker i Turistforeningen

Forslag til årsmøtet om (1) søksmål mot grunneiere i Gauselvågen for sikring av turvei der, og (2) etablering av Prekestolen nasjonalpark ved Neverdalsfjellet med trasé for gondolbane

20200328 Turistforeningen

Begrunnelse av 28. mars 2020 for mine to forslag til Turistforeningens årsmøte 2020. Jeg hadde håpet at det skulle sendes til medlemmene sammen med styrets innstilling, og ikke den tidligere versjon.

20200814 Åpen brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og alle medlemmer i Stavanger kommunestyre

Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og Stavanger kommunestyre med anbefaling om at kommunen trekker ekspropriasjonskravet mot grunneiere i Gauselstraen og overlater saken til Stavanger Turistforening

20200307 Positive uttalelser fra grunneiere om tursti over eiendommen

Det er ikke alle som oppfatter ven gangsti i straen utenfor huset som en ulykke! Noen grunneiere ser positive sider med en turvei forbi eiendommen

20191124 Gauselkneiken 45 til Sandholmveien

Kart over området fra Gauselkneiken 45 til Sandholmveien, med angivelse av eiere av de enkelte eiendommer. Sandholmen er eiet av kommunen. Friluftsloven taler for veirett til eiendommene i nord.

20191120 Brev fra Stavanger Turistforening

Brev 20191118 fra Pål Mitsem til Turistforeningen med forslag til neste generalforsamling, og svarbrev 20191120 fra Turistforeningen.

20191103 Brev til ordfører Helgø og ordfører Nordtun

Brev til avgående ordfører Christine Sagen Helgø og påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun om turveien Gauselstraen. Den kan kanskje fortsatt reddes.

20191002 Korrepondanse med ordfører Christine Sagen Helgø

Brev fra Pål Mitsem til ordfører Christine Sagen Helgø og svarbrev. Jeg legger til grunn at dokumentene er i kommunens den offentlige brev-journal!

20190930 Svarbrev fra ordfører Helgø

Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø der hun bekrefter at det var etter enighet mellom prosessfullmektigene at den gamle gangstien langs Gauselstraen ikke ble påberopt i Stavanger Tingrett.

20190911 Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø

Brev som pretenderer å være svar på mitt spørsmål til ordføreren om hvem som har besluttet å gi velstående grunneiere milliongaver ved ikke å fremme de beste argumenter i Gauselvågen-skjønnet.

20190911 Leserbrev til 'Stavanger Aftenblad'

Leserbrev til "SA" om GV-saken. Hvorfor har ikke kommunen instruert advokaten i saken om å gjøre sitt beste for å unngå unødvendige omkostninger, og hvorfor vil ikke avisen tillate brev om dette?

20190913 SA Leserbrev, Øivind Aspelund

Leserbrev fra (tidl. kommuneadvokat i Sandnes) Øivind Aspelund som etterlyser svar fra kommunen på hvorfor man ikke har påberopt seg gammel veirett.

20190908 Positive uttalelser om turveier fra berørte grunneiere

Ved i alle fall tre anledninger har berørte grunneiere uttalt seg positivt om turveier som er lagt på eller inntil deres eiendommer. Det foreløpig siste er kanskje 20190511 nedenfor.

20190901 Gauselkneiken 49

Flyfoto av Gauselkneiken 49 i 1954 og i dag. I 1954 var det en stenbrygge rett ut for huset. Den er nå fjernet, sammen med et par meter av stranden.

20190901 Brev til Tore Lærdal

Brev til Tore Lærdal med tilbud om hjelp til at han kan bli medlem nr. 1 i Foreningen Gauselstraens venner hvis og når den blir etablert for å sikre allmennhetens rettigheter i Gauselstraen.

20190901 GAUSELSTRAEN - EN GAVEPAKKE FRA KOMMUNEN

Stavanger Tingretts skjønn om erstatning til rike grunneiere i Gauselstraen er en gavepakke på 30 millioner kroner ++ fra kommunen til grunneierne og deres advokater. Retten etterlyser et argument!

20190828 Aftenbladet om Gauselvågenskjønnet

Aftenbladet presenterte Gauselvågenskjønnet i en helside, uten å nevne at man her har hatt en kjerrevei/gangsvei fra alders tid. Erstatning for at kommunen overtar vedlikehold av en gammel vei?

20190827 Gauselstraen-skjønnet

Hele teksten i skjønn i Stavanger tingretts sak 17-092034SKJ STAV (Gauselstraen-skjønnet). Erstatning til grunneierne kr. 28.950.000, og saksomkostninger kr. 3.016.000, tilsammen kr. 31.966.000.

20190511 Stort sett positivt

Oppslag om Grethe Eriksen som har eiendom i Gauselvågen og synes det er positivt med folk som går i Gauselstraen.

20190428 Gauselstraen har alltid gått i fjæra

Utkast til leserbrev til Aftenbladet som svar til Stig Rune Reese. Det er ikke inntatt.

20190427 Den tursti som ikke rammer deg selv

Leserbrev fra Stig Rune Reese, som ikke kan forstå hvorfor denne tursti "på død og liv skal tvinges ned i fjæra". Han er åpenbart ikke klar over at det har gått en vei her i alle år!

20160608 Sorenskriver Christian Fr. Wyller

Leserbrev der pensjonert sorenskriver og lærebokforfatter Christian Fr. Wyller redegjør for sin og familiens intime kjennskap til Gauselstraen, og bekrefter at det alltid har vært vei her!

20160519 Leserbrev - Strandveien er godt dokumentert

Leserbrev som svar på leserbrev fra Wilhelm Feyling-Hanssen som sier seg uenig i at det har vært en kjerrevei/gangvei i Gauselstraen så lenge folk kan huske-

20160316 Turveier. Gauselvågen. Handlingslammelse i kommunen.

Oppsummeringsartikkel om status for Gauselstraen.

20150519 Leserbrev - Strandveien er godt dokumentert

20150414 Protokoll årsmøte 2015 i Stavanger turistforening

Protokoll fra Turistforeningens årsmøte med forslag fra Pål Mitsem som falt mot en stemme!

20141210 To forslag til Stavanger Turistforening

Mitt forslag til generalforsamlingen i STF om oppnevnelse av en liten komité til å samle faktiske opplysninger om bruk av Gauselstraen og rådgivning om allmennhetens rettigheter falt mot min stemme!

20150414 Protokoll årsmøte 2015 i Stavanger turistforening

Protokoll 2015 årsmøte Stavanger Turistforening

20101029 Aftenbladet, vei langs sjøen på 1930-tallet

Artikler i "Stavanger Aftenblad" 20101029 der bl.a. Nils Boganes sier at han husker det var en vei langs stranden der både fiskebilen og brødbilen fra Handelslaget kjørte hele veien langs stranden.

20100521 Journalisten - Beskyldes for skjult agenda

Artikkel i Journalisten der jeg bebreider Aftenbladet for usaklig behandling av opplysninger og Aftenbladet ber om forståelse for at tidligere redaktørfamilie gjerne vil beholde avisens agenda.

20101105 (RA) Strandveien i Gauselvågen

Kronikk av Pål Mitsem i "Rogalands Avis" om Strandveien i Gauselvågen.

20111027 Blir ekspropriasjonen begrenset

Leserbrev der jeg uttrykker en viss bekymring for hva Stavanger kommune holder på med, og om en ekspropriasjon ikke vil gjelde retten til Gauselstraen slik alle har kjent den i alle år!

20110201 Ingen gunn til begeistring

Leserbrev som beklager vedtaket i Stavanger Høyre om støtte til turveier langs sjøen. Vedtaket oppfattes som første steg på veien til trelldom!

20110107 Skjebnetime for Strandveien

Kommentar til klageflommen i Gauselvågen, og hva som skjer.

20101028 Rogalands Avis - krangel i 184 år

Artikkel i "Rogalands Avis" som gir opplysninger om utskiftningen i 1826 og viser til en artikkel 19600829 om denne.

20110127 Solid nederlag for turveimotstanderne

Referat fra Stavanger Høyres årsmøte 26. januar 2011 der begge sider hadde mobilisert kraftig, men der turveitilhengerne fikk en overlegen seier. Blant de som nå støttet turvei var Bergesen-familien.

20110227 Bitten Bergesen

"Jeg var ikke glad da kommunen laget turvei over vår eiendom i Ramsvig, men når jeg ser alle de glade menneskene som bruker turstien, er jeg veldig glad for at det gikk som det gikk."

20100920 Lærdal-godset, gnr. 14 bnr. 140.

Leserbrev som viser at viktige og store eiendommer, bl.a. Lærdal-godset, er beskrevet slik at fjæra ikke er uttrykkelig unntatt fra beskrivelsen i grunnboken.

20100514 Stort sett positivt med gangsti

Oppslag i Aftenbladet (førte side og to tekstsider) der eiendomsmegler Grethe Eriksen som har bodd i Gauselstraen i mange år sier at det er stort sett positivt med gangssti langs eiendommen.

20100514 Stort sett positivt med gangsti

Mangesdidig oppslag med eiendomsmegler Grethe Eriksen

20100410 Ferdselsretten i Gauselvågen

Kronikk av (tidl. kommuneadvokat i Sandnes) Øivind Aspelund om ferdselsretten i Gauselvågen.

20080410 Selve fundamentet

Selve fundamentet for Turistforeningens virksomhet er utøvelse av allemannretten. Oppslag i Aftenbladet med uttalelser fra styreformann Hanne Thomsen og daglig leder Kjell Arne-Olsen.

19801210 Brev fra Byplansjefen - betingelser for gnr. 14 bnr. 103

Brev fra byplansjefen med betingelser for bygging på gnr. 14 bnr. 103 Gauselkneiken 45

20100525 Ingen tvil om svært gamle rettigheter

Kronikk om Gauselstraen, som først ble inntatt i "Stavanger Aftenblad" når fagbladet Journalisten på min oppfordring stilte spørsmål om grunnlaget for å nekte den inntatt!

20080423 Uro i Turistforeningen

Mangeårig formann, Hanne Thomsen (redaktør i Aftenbladet og grunneier i Gauselvågen) trakk seg etter at en tidligere formann advarte mot å velge en formann som ikke ville ha turvei i Gauselvågen.

20050621 Rt. 2005 s. 805 Hvaler-dommen

Sentral dom når det gjelder grunneieres særretter i strandsonen.

19980701 Rt. 1998 s. 1164 - Strandsonedommen

Sentral dom når det gjelder grunneieres særretter i strandsonen.

19600829 Gauselstraen

Artikkel i "Rogalands Avis" om Gauselstraen, utskiftningen i 1828, spørsmålet om ekspropriasjon i 1960, m.m.

19600101 Strandveien over gnr. 14 bnr. 144, Gauselvågen 68

Flyfoto fra 1960 viser Gauselstraen som en snorrett linje over gnr. 14 bnr. 144, eid av Second Generation Incom AS. Funksjonen som vei er det eneste som kan forklare en slik rett linje i naturen!

18270721 Utskiftningskontrakt Gaarden Gousel Gnr. 14 i Hetland