20200808 Brev til en som vil kjøpe hytta

Brev til en som har henvendte seg som mulig kjøper av hytta når den kommer for salg.

20190723 Familiehytte på Bersagel kommer for salg

Brev sendt til mulige interessenter og eiendomsmeglere om "Hyttå på Bersagel" som kommer for salg.

20200730 Hytten i 1994 og idag

Bildet øverst viser hytta idag, med masse som er fylt opp til underkant av hytten hele veien rundt hytta og til grensene for tomten. Bildet under viser hvordan hytten var da vi kjøpte den i 1994.

20200730 Fra Hytteboka, gnr, 88 bnr. 290, Storasundveien 84, 4308 Sandnes

Anførsler i hytteboka, vesentlig med sikte på hvordan gjester oppfattet utsikt og komfort.

20000416 Ark limt på samtlige hyttedører om at bare en bil kunne parkere ved hver hytte

Forsøk fra Ola Tangen på å begrense parkering ved hyttene til en bil pr. hytte! Hyttefeltet hadde da en hytteforening som raskt sørget for at denne begrensning ikke ble akseptert.

Oversiktskart og veibeskrivelse fra Stavanger til Lauvika

Oversiktskart og veibeskrivelse fra Stavanger til Lauvika.

20200703 Plan og bygningsloven § 27-1 tll § 27-3

20200626 Varsel om pålegg fra Sandnes kommune

Varsel (formodentlig til alle deltakere i Lauvika VA SA om at Sandnes kommune vil gi pålegg om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg i medhold av plan-og bygningsloven § 27-1 og 27-2.

20200512 Kverntoalett kontra vanlig WC

Jeg trekker formelt deltakelsen i Lauvika VA SL etter at vi har betalt innmelding med kr. 300.000. fordi løsningen er mindreverdig i forhold til vanlig WC, som vi har og bør ha rett til å beholde

20190725 Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Noen mener at verdien av en eiendom avhenger av beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Noen ord om beliggenheten til "Hytta på Bersagel".

20190723 Brev til hyttenaboer

Brev til hyttenaboer med varsel om brev av 22. juli 2019 til Sandnes kommune v/rådmannen med anmodning om at kommunen frafaller mulig tilbakekallelse av tillatelse til Biovac minirenseanlegg.

20190215-2015 Hovedplan vann- og avløp Sandnes

Gjeldende hovedplan for vann- og avløp i Sandnes, som viser at miljøtilstanden i Høgsfjorden der avløp fra renset gråvann fra Lauvik er svært god, i motsetning til f.eks. området innenfor Ådnøy.

20190722 Brev til Sandnes kommune v. rådmannen

Brev til Sandnes kommune med anmodning om at forbehold om å trekke tilbake dispensasjon til privat renseanlegg blir slettet, med bred redegjørelse for omstendighetene i saken.

20180709 Brev til kommumaldirektør Leif Aarthun Ims om rettstridig bom

Jeg har flere ganger tatt opp med kommunen hvilket rettslig ansvar den kan få ved å tillate en ulovlig bom på en rimelig sterkt beferdet vei med hundrevis av beboere innenfor bommen.

20180122-3 Hyttestrid om vannn og avløp

Reportasje i "Stavanger Aftenblad" om vann og avløp til hytter i Sandnes, og hvor dyrt det kan være før hytteeierne får gjøre som de vil!

20180227 Hyttene ved Lauvik

Kart som viser hyttene ved Lauvik, med gatenummer (til Storasundveien, 4308 SANDNES), samt grunnboksnummer.

20180220 Veibeskrivelse fra Stavanger til hytta

Kart og veibeskrivelse til hytta på Bersagel fra Stavanger. Tripteller ved ankomst 39,1 km (38.1 km til bommen).

20181002 Familiehytte kommer for salg på Bersagel

20190823 Eiendomsmeglerbrev

Uferdig utkast til brev til eiendomsmeglere med noen bilder av hytta som kommer for salg, osv.

20180306 Vedlegg til brev om renseanlegg

20180122 - 20180302 VA I SANDNES

Artikkelserie i Aftenbladet om VA løsning for hytter i Sandnes. Ordfører Stanley Wirak er krystallklar på at hytteeiere må kunne lage private VA løsninger dersom fellesanlegg koster opp mot 300.000 kr

201700927 Wallax

Tilbud fra Wallax AS, med henvisning til tilbud gitt i 2004 (den gang basert på en liten kvern ved hytte og bruk av gråvannsledning, med ekstra klaringskum før utløp i Høgsfjorden

20130311 Tillatelse til Biovac

88/290 Tillatelse til installasjon av vannklosett og utslipp av svartvann fra hytte

20140208 Renovasjonsforskrift, Sandnes kommune

Gjeldende renovasjonsforskrift, Sandnes kommune. Innhentet fra Lovdata.

20101116 Retningslinjer for vann og avløpsanlegg

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

20091217 Forurensningsforskrift for Jærregionen

20070228 Fylkesmannens avgjørelse i terrassesaken

I 2006 krevde saksbehandlere at vår nybygde store terrasse, med peis og pergola, skulle rives, og at vi skulle betale dagmulkt pr. dag innktil vi kunne presentere kvittering fra godkjent deponi.

20051028 Kommunale saksbehandlere ville oppheve grunnloven

I slutten av oktober 2005 rettet jeg et rimelig saftiig angrep på saksbehandlere i Sandnes kommune som ville sikre at allmennheten fikk store deler av private hyttetomter, uten erstatning.

20000416 Påskehilsen fra Ola Tangen, limt på alle hyttedører

Påskehilsen fra Ola Tangen, limt på alle hyttedører, med forbud mot parkering av mer enn en bil ved hver hytte. Jeg tror et hyttene hadde en forrektige forening den gangen, og at jeg satt i styret.

19650618 Sameigelova

20000614 Hustavle

Advokatfirma Mitsems hustavle ga råd om hvordan legfolk skal unngå rettstvister, og råd om hvordan de skal forholde seg hvis en rettstvist blir uunngåelig.

19920610 Bebyggelsesplan for et hytteområde på gnr. 88 bnr. 11, Bersagel

Bebyggelsesplanen/Reguleringsplanen for gnr. 88 bnr. 11 (og 88/289 og 88/290) på Bersagel på Bersagel.

Hyttå på Bersagel i Aslaug Tønnesens uforlignelige fremføring

Bersagel Vel har tillatt seg å legge sangen av Ajax, fremført av Aslaug Tønnesen, inn på sin hjemmeside. Jeg har tillatt meg å henge meg på!

Hyttå på Bersagel av Ajax

Her er teksten til sangen "Hyttå på Bersagel" av Ajax, med melodi etter Rocco Granata "Marina, Marina!". Også vår hytte ligger på en haug ved Bersagel

Hyttå på Bersagel

Noteark med tekst

Felles strand og brygge

Et blikk på den felles strand og brygge for hytteområdet som "hyttå på Bersagel" er del av. Naustet og den lille bryggen foran naustet hører til en av hyttene.

Felles kai og flytebrygge

Felles kai brukes for soling og avslapping, og fest. Alle hytteeiere har egen båtplass ved flytebryggen.

Kloakkavfallsanlegg for Olatangen-feltet

Tidlig på 2000-årstallet tok jeg flere initiativ for å finne frem til en løsning for å få WC på Olatangen-feltet. Jeg kom lengst med firmaet Wallax, som ga tilbud om en løsning som besto av en klaringskum ved siden av kummen for gråvannet, og en kvern for oppmaling av toalettavfall for hver hytte. Omkostningen var i størrelsesordenen kr. 25.000,- pr. hytte. Sandnes kommune ville godkjenne anlegget!

Utrolig nok ble initiativet mottatt med skepsis og direkte motstand fra andre hytteeiere på Olatangen-feltet. Et argument var at man skulle vente å se om det ble et nytt hyttanlegg på oversiden av Olatangen-feltet, på nabogården til Ola Tangen.

Det var de negative holdninger jeg ble møtt med, og min prioritering av å få et skikkelig WC på hytta som gjorde at jeg for etpar år siden fikk installert et såkalt  Biovac-anlegg for vår egen hytte. Det ble godkjent av kommunen, uten forbehold. Situasjonen for vår hytte er at vi har godkjent vanntilførsel fra egen dypvannsbrønn og godkjent kloakkrenseanlegg. Vi har ikke blitt invitert til møter om kommunevann eller kommunal kloakk. Vi har oppfattet det som en bekreftelse på at det ikke i noe fall angår vår hytte. Nabohytten ble invitert til å bruke det samme anlegget, men takket nei til dette.

Biovac-anlegget var et ikke ubetydelig anlegg og kostet en arm og et bein, men var verdt det!

Biovac-tanken ved siden av hytten. Utrolig å tenke seg at vi skulle få den ned i grunnen på vår lille hyttetomt, men det gikk det også.

T.S.'en klarer seg meste. Her heises Biovac-tanken ned i hullet som var laget i hjørnet av vår tomt. I dag er det bare lokket som kan sees over gressplenen.

Lokket av Biovac-tanken etter nedsenking!