Dokumentene her er først angtt med en 12 sifret kode, der de første 4 siffer angir året, de to neste måneden og de to siste dagen. Det er forsøkt å sortere dokumentene i omvendt dato rekkefølge, slik at de dokumenterr som er nærmest dagens dato kommer først og de eldste sist.

"Alexander L. Kielland"-ulykken 27. mars 1980 var den største industriulykken i norsk historie, og en av de største ulykker overhodet.

Årsaken til ulykken var kort og godt at rederiet ikke fulgte den vedlikeholdsmanual som var etablert ved byggingen, og som alle parter den gang var enige om. Inspeksjonen av det stålelementer som brast og forårsaket ulykken ble utsatt da den etter planen skulle vært foretatt, og kapteinen og maskinsjefen ble nektet av operatørselskapet å gjennomføre komntrollen. Spørsmålet om betaling for riggen for de dager inspeksjonen ville ta ble viktigere for operatørselskap og rederi enn mannskapets sikkerhet.

Ulykken var ikke bare den største industriulykken i Norge, men også den største skandale i form av mangelfull etterforskning, også da manglene ble konstatert ved bevisopptak i Stavanger byrett i 1983. Statsadvokaten sa da at ulykken skulle etterforskes videre, men det skjedde aldri!

Den norske kommisjonsrapporten er tilgjengelig under: 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062804027

Oversettelsen til engelsk er tilgjengelig under:

 https://media.digitalarkivet.no/view/105512/467

Den franske undersøkelseskommisjon (4 eksperter oppnevnt av Tribunal de Commerce i Paris er tilgjengelig på engelsk under:

 https://filer.arkivverket.no/65f78a8f-225d-45b5-8de8-1457a687f707

 Vedlegg er tilgjengelig under

https://filer.arkivverket.no/0b14ba3e-4e72-494d-b353-9e6f1376d20e

Den nrske undersøkelseskommisjonens rapport, NOUn 1981:11, er tilgjengelig som vedlegg til en stortingsmelding om ulykken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1981-82&paid=3&wid=e&psid=DIVL301

 

20200709 ALK-ukykken og Schibsted-pressen

Kortfattet beskrivelse av ALK-katastrofen, etterforskningen og Schibsted-pressens "fake news" om ulykken og årsakene til denne, og presentasjon av forankringsteorien og opphavet til denne.

20200628 Register over dokumenter i ALK-delen av Mitsem-blogg.com.

Her er titler og alle ledetekster til dokumenter i kapitlet om ALK-ulykken inntatt. Det kan søkes i betegnelsene i ledeteksten i dokumentene.

20200525 Skjermbrev fra Kian Reme til Pål Mitsem

Brev fra Kielland-nettverket v/Kian Reme som etter min mening avslører at han ikke tror at Riksrevisjonen vil legge til grunn det Kian Reme og hans meningsfeller mener må etterforskes på nytt.

20200512 Klage

Klage til statsadvokatene i Rogaland over avslaget 20200508 om politietterforskning av nye og tildels sensasjonelle opplysninger om ALK-ulykken, særlig at en DnV-inspektør skulle ha tatt sitt eget liv

20200508 Avslag

Avslag på begjæringen om ny etterforskning, bl.a. under henvisning til at Riksrevisjonen skal undersøke saken og kanskje kan samle inn de opplysninger som jeg etterlyser.

20200425 ALK-ulykken og norsk presse

Omsider ble det tid til å samle løse tråder om norsk presses massive "Fake news" om ALK-ulykken. Brevet er sendte til alle i Regjerngen og nesten alle på Stortinget, UIS, NORUT, SNL,osv.

20200414 Leserbrev til 'Journalisten' om ALK-ulykken

Leserbrev til fagbladet "Journalisten" om praksis i deler av pressen, med å gi rikelig plass til det som nærmer seg de rene løgner, men nekter saklig informasjon om det virkelige sakkyndige mener.

20200412 ALK-ulykken i Aftenposten, Bergens Tidende og Aftenbladet

Leserbrev som dokumenterer at de navngitte aviser bygger på uttalelser fra en person som viser og erkjenner sin mangel på fagkunnskap og ignorerer det den faglig ekspertise har uttalt!

20200401 Begjæring

Begjæring til politimester Hans Vik om etterforskning av nye opplysninger om ALK-ulykken, at en DnV-inspektør skulle ha tatt sitt eget liv på grunn av ulykken, og at siste reder har ukjente fakta.

20200330 Teoriene om ALK-ulykken

Omtale av Stavanger-teorien, at feil ved fortøyningen (bare 8 og ikke 10 anker), forårsaket ALK-ulykken, og redegjørelse for det alle med fagkunnskap hevder, at årsaken ble funnet av ALK-kommisjonen.

20200328 Eg prøver å trå veldig forsiktig

Helgeintervju i SA med MS-S der hun poengterer at det er uenighet om årsaken til ALK-ulykken og påstår at en fransk undersøking i 1983 kom til at feil bruk var det avgjørende for katastrofen.

20200328 ALK TTS

Artikkel av journalist Tommas T. Skretting, der han bl.a. viser til at "Kielland ble slept hit og dit og inn og ut før ulykken, og gir inntrykk av at det er her man må lete etter årsaken til ulykken

20200326 Tilsvar til Aftenposten

Leserbrev til Aftenposten som siterer hva de franske rettsoppnevnte eksperter sa, og det var at ulykken ikke hadde sammenheng med foranrkingsmåten.

20200325 Ulykken vi ikke blir erdig med

Artikkel i Aftenposten av Marie Smirh-Solbakken som mer enn antyder at de franske rettoppnevnte eksperter satte katastrofen i sammenheng med forankringsmåten.

20200325 Ulykken vi ikke kan bli ferdig med

Kronikk fra fortøynings-teori tilhenger historie-professor der hun prøver å vise at de franske rettsoppnevnte sakkyndige viste til feil ved fortøyningen av ALK som ulykkesårsak.

20200221 Korrespondanse med en etterlatt etter ALK-ulykken

Et brev fra en etterlatt viser den uro som personer som burde vite bedre har klart å skape hos etterlatte, en uro som vel bare kan dempes ved ar Riksrevisjonen legger saken død!

20200129 Brev til Riksrevisjonen

Mitt kanskje siste forsøk på å få Riksrevisjonen til å sikre bevisopptak av to tidligere navngitte vitner som ikke må få lov å dø før deres forklaring om omstendigheter rund ALK er nedtegnet.

20200128 ALK-ULYKKEN - ÅRSMØTESAK I KIELLAND-NETTVERKET

Skjermbrev til Kielland-nettverket bekrefter deltakelse i årsmøtet 27. mars 2020 og som fremsetter to forslag, det ene at årsaken til ALK-havariet må anses avklart og at to vitner må avhøres straks.

20200124 SA avkrefter ankerline-teorien

Artikkel i "Stavanger Aftenblad" som en gang for alle avkrefter ankerlineteorien som avisen i sin tid kolporterte til "Aftenposten", "Bergens Tidende" og "Fædrelandsvennen" og beskrev over 56 sider!

20200121 og 20200120 Korrspondanse om bevisopptak

Brev til og fra Kielland-nettverket om bevisopptak, osv.

20200117 ALEXANDER L. KIELLAND-ULYKKEN

Oppdatert leserbrev til aviser som i store oppslag 28/10-16 påsto at forankringen av ALK med bare 8 anker slet riggen i stykker. Sakkyndige i Norge, Sverige og Frankrike avviser dette kategorisk.

20200116 Leserbrev til 'Aftenposten' m.fl.

Leserbrev til aviser som i store oppslag 28/10-16 påsto at forankringen av ALK med bare 8 anker førte til at den ble slitt i stykker. Sakkyndige i Norge, Sverige og Frankrike avviser dette kategorisk.

20200116 Skjermbrev til folk med interesse for ALK-ulykken

Skjermbrev til personer med interesse for ALK-ulykken. Skjermbrevet er etterhvert sendt til flere enn de opprinnelige adressater. (Brevet erstatter et tidligere ufullstendig skjermbrev.)

20200115 ALK-SKANDALEN - skjermbrev til Riksrevisjonen

Skjermbrev til Riksrevisjonen, med særlig henvisning til dokumenter vedrørende årsaken til ALK-ulykken, og opplysninger om forsøk fra flere på å bortforklare de reelle årsaker til ulykken.

20200112 ALK-ulykken og SNL

Brev til Store Norske Leksikon med påpekning av feil i en artikkel om ALK-ulykken (og gjentagelse av en uriktig og gjendrevet påstand om at feil ved fortøyningen kan ha vært ulykkesårsak).

20200112 Professor Lars Bergdahl, Chalmers

Sakkyndig uttalelse fra pofessor Lars Bergdahl, Chalmers (Göteborg) om sannsynligheten for at forankringskreftene fra 8 ankere, snarere enn 10. skal kunne slite en rigg i stykker. "Det är usannoligt".

20191028 Stavanger Aftenblad ALK-oppslag

Et større oppslag om ALK-ulykken der Nils Gunnar Gundersen redegjør for ankerlineteorien, og der denne tilbakevises av Det norske Veritas. "Teoriene til NGG er vel kjent fra artikler i Aftenbladet."

20190930 ALK-ulykken

Brev/leserbrev til Schibsted-pressen om ALK-ulykken og uskjønnsomme påstander og løgn i Schibsted-pressen om den mest alvorlige arbeidsulykke i Norge gjennom tidene.

20190930 ALK-ulykken

Anmeldelse av Tommas Torgersen Skrettings bok om ALK-ulykken. Tvilsomt om det fokuseres på påstanden om fortøyningsfeil som hovedårsak til ulykken.

20190926 ALK-ULYKKEN

Leserbrev til "Stavanger Aftenblad" samme dag som avisen inviterte til debattmøte om saken. Leserbrevet ble aldri inntatt, og det er aldri gitt noe referat fra debattmøtet (jeg lå selv på SUS!)

20190824 SA ALK-ulykken kunne vært unngått

Oppslag i "Stavanger Aftenblad" som dokumenterer at Schibsted-pressen har vært på helt gal kurs når det gjelder årsaken til ALK-ulykken med påstanden om at feil ved fortøyningen, osv.

20190726 Brev til Riksrevisjonen

Redegjørelse for dokumenter Riksrevisjonen må innhente i saken.

20190716 Habiliteten til Moan og Næsheim

Min kommentar til noen som stilte spørsmålstegn ved habiliteten til Torger Moan. Alle visste jo om Moans tilknytning til DnV, så det oppfattet ikke jeg som kritisk. Problemet var Thor Nærsheim!

20190716 ALK-GRANSKNINGEN

Brev til Riksrevisjonen med henvisning til "19860531 Klage til Riksadvokaten.pdf", som finnes lenger ned på datoplass, med begrunnelse for klagen på mangelfull saksbehandling i 1986.

20190708 Skjermbrev til Riksrevisjonen

Skjermbrev til Riksrevisjonen som kanskje rette vedkommende for vurdering av gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken og tilveiebringelse av en oversettelse til norsk av den franske rapport.

20190704 Skjermbrev til Erna Solberg om ALK

Ny henvendelse til Erna Solberg om oversettelse av rapporten til de franske rettsoppnevnte eksperter til norsk, og påvisning av usannheter i norsk presse om inneholder i den franske ALK ekspertrapport

20190701 Svar fra JD

Svar fra Justisdepartementet på anmodningen om oversettelse til norsk av rapporten fra de franske rettsoppnevnte sakkyndige

20190525 SA2 Riksrevisjonen og ALK

Nyheten om at Riksrevisjonen skal se på ALK-saken ble godt mottatt av mange.

20190522 Feil i ALK-oversettelsen

Observerte feil i oversettelsen av rapporten til de rettsoppnevnte eksperter. Bare petitesser, men det kan jo være andre feil også.

20190501 Brev til Erna Solberg

Brev til Erna Solberg med oppfordring til å få en autorisert oversettelse til norsk ev rapporten fra de franske rettsoppnevnte eksperters rapport til handelsretten i Paris.

20190401 Ny begjæring om etterforskning

Siste forsøk på å vekke påtalemyndigheten opp av dvalen. Brev til politimester Hans Vik. Ble bekreftet mottatt samme dag, men intet har visst skjedd. Navn på sentralt vitne oppgitt sist i brevet.

20190212 ALK - KRAV OM NY ETTERFORSKNING

Begrunnet krav om ny etterforskning av ALK-ulykken

20190211 ALK - KRAV OM NY ETTERFORSKNING

Leserbrev om viktigheten av ny etterforskning av ALK-ulykken.

20190209 ALK og DnV

De franske rettsoppnevnte eksperter er meget kritiske i sin omtale av DnV. Dette er hva de sier i sin rapport til Tribunal de Commerce i Paris.

20190208 Brev til Lars Helle om konklusjonene til de franske eksperter

Et av mine utallige forsøk på å få Aftenbladet og Schibsted-pressen til å forstå grunnleggende sider av ALK-ulykken (hvilket Aftenbladet til slutt gjorde uten å rette på Schibsted-avisenes pølsevev)

20190208 Skjermbrev til politimester Hans Vik

Brev til politimesteren i Sør-Rogaland med anmodning om avhør av rederisjef Bente Synnøve Jonassen Linkjenda, Farmovn. 474, 4520 Lindesnes, m.m.

20190208 Sentrale puinkter med oversettelse til norsk

Sentrale punkter i rapporten fra de franske rettsoppnevnte eksperter til Handelsretten i Paris, blant annet om arbeidet til klassifikasjonsselskapene, inklusive DnV.

20190117 Svar på Henvendelse til Erna Solberg

Svar fra JD på henvendelse til Erna Solberg m.fl. JD oppfatter henvendelsen som en anmodning om at JD skal behandle spørsmålet om gjenopptagelse av etterforskningen. JD har ingen planer om det!

20181208 Brev til Erna Solberg m.fl.

Brev til Erna Solberg m.fl. om usannheter i Schibsted-pressen om denn største industriulykke/arbeidsulykke i Norge.

20180820 Brev til Schibsted-redaktører

Mitt foreløpig siste forsøk på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016.

20180703 SKJERMBREV TIL SCHIBSTED-REDAKTØRER

Ett av mine mange forsøk på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016.

20180427 Utlåtande om förankringskrafterna kan ha

Sakkyndig uttalelse fra Professor Emeritus Lars Bergdahl, Göteborgs hydrodynamik, som konstaterer at "Det er helt osannolikt" at måten ALK var forankret på kan være årsak til ulykken.

20180427 Korrepondanse med Lars Bergdahl

Korrespondansen med Lars Bergdahl som førte til den sakkyndige uttalelsen fra ham.

20170206 Svar fra Riksadvokaten

Riksadvokatens svar på henvendelser om etterforskningen av ALK-ulykken.

20161116 ALK Bokanmeldelse

Anmeldelse av boken "'Alexander L. Kielland'-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene

20161113 Skjermbrev til og fra Kåre Willoch, til Stortinget, osv.

Skjermbrev til Kåre Willoch (med svar) og til Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer om ALK-ulykken, og Schibstedpressens fatale feil i omtalen av denne.

20161112 Uttalelse fra NGG om behovet for ny gransking

I intervju med SA ber "sivilingeniør" Nils Gunnar Gundersen om vurdering fra sakkyndige om betydningen av 8 ankere i stedet for 10. Det må regjeringen får sakkyndige til å vurdere!

20161112 Aftenbladet om ALK-ulykken

En større artikkel i Aftenbladet Med intervju av NGG og sjefen for DNV GI og intervju av Nils Gunnar Gundersen

20161111 Rogalands Avis

Leserbrev i "Rogalands Avis" som forsøk på å bringe en viss balanse i saken.

20161102 Leserbrev i Aftenbladet om ALK-ulykken

Mitt første, og for så vidt vellykkede forsøk på å skape litt balanse i Schibstedpressens nye teorier om årsaken til ALK-ulykken. Det var vellykket for så vidt det ble tatt inn i leserbrevspalten i SA

20161115 Brev til Riksadvokaten og Statsadvokatene i Rogaland

Jeg tar her til orde for gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken for å sikre udiskutable forklaringer fra folk som ennå lever.

20161112 SA NGG og DNV

En større artikkel i Aftenbladet om Nils Gunnar Gundersens rolle i etterforskningen av ALK-ulykken og hvor fortøyningsteorien fremsettes for første gang, med tilsvar fra DnV

20161101 Brev til allmennheten om Schibstedgruppens maktmisbruk

Brev til samtlige regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter om Schibsted-pressens pølsevev om årsaken til ALK-ulykken.

20161101 ALK Torbjørn Knutsen

Artikkel i "Stavanger Aftenblad" 1. november 2016 med eksakt beskrivelse av årsaken til ALK-ulykken

20161101 Brev til Storting og regjering

29/10-16 gikk aviser i Schibstedgruppen ut med nye og tøvete påstander. Aftenposten og BT nektet å ta inn leserbrev for å korrigere tøvet. Jeg skrev da dette brev til alle på Stortinget/i regjeringen

20161104 Håkon Lavik

Leserbrev fra Håkon Lavik om Det norske Veritas

20161029 Oppslag i Schibsted-aviser

Oppslag om ALK-ulykken i "Aftenposten", "Bergens Tidende, "Stavanger Aftenblad" og "Fædrelandsvennen 29. oktober 2016

19910107 Brev fra Nordisk til Stavanger Drilling

Brev fra advokatkontoret Nordisk Skibsrederforening til Stavanger Drilling om detaljer vedrørende avtalt forsikringsoppgjør.

19861129 Erstatningssakene løst ved forlik

Aftenbladets omtale av avslutningen på begrensningssaken for Stavanger tingrett, der jeg representerte 17 saksøkere, som alle fikk det de krevet, men fulle saksomkostninger til meg!!!

19860531 KLAGE TIL RIKSADVOKATEN

Etter at statsadvokaten i Rogaland hadde sagt til Aftenbladet at deler av ALK-ulykken måtte etterforskes på nytt, (19860515) uten at noe skjedde, tok jeg saken videre med klage til riksadvokaten.

19860516 Maskinssjefen tar til motmæle

Aftenbladet åpnet villig spaltene til en uttalelse fra maskinsjefen som tilsynelatende tok til motmæle mot noe jeg hadde uttalt. Maskinsjefen var åpenbart satt under press fra rederiet.

19860515 Ny ALK-etterforskning

Uttalelsen til statsadvokat Åsmund Norheim om at han ville gjenoppta etterforskningen av ALK-ulykken ble av Aftenbladet tolket slik at det kanskje ble en ny Kielland-sak, hvilket det burde ha blitt!

19860324 Mitsems kritikk tas ikke alvorlig

Min kritikk av påtalemyndighetens håndtering av ALK-etterforskningen ble blankt avvist av politiet, som fremstilte meg som en utroverdig person.

19860306 Telefonsamtale Mitsem - Barkved

Avskrift av telefonsamtale med maskinsjef Leif Barkved med bekreftelse av at operatørselskapet Phillips Petroleum C N nektet en kontroll som han og kapteinen ville gjennomføre av nedre stagdeler.

19860307 Beediget erklæring av Leif Barkved

Da Leif Barkved, sikkert etter press fra SD og Phillips, påsto i Aftenbladet at han ikke hadde sagt det som var referert av meg, fikk jeg Leif Barkved til å avgi en beediget erklæring om saken.

19860202 Mitsem klager til Riksadvokaten

Aftenbladets omtale av min klage til Riksadvokaten.

19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken

Havariet til "Alexander L. Kielland" 27. mars 1980 kostet 123 oljearbeidere livet. Årsaken til ulykken var at operatørselskap og rederi ikke kunne bli enige om betaling for en kontrolldag eller to.

1986 Kielland-bulletin nr. 2, 1986

Bulletinen fra Kielland-gruppen som redegjør for søksmål i USA og begrensnings-søksmålet i Stavanger.

19860531 Klage til Riksadvokaten

Klage til Riksadvokaten over manglene ved politiets etterforskning av ALK-ulykken, og Statsadvokatens manglende oppfølging av saken.

19810428 ALK NGG

Leserbrev fra Nils Gunnar Gundersen om oppankringen av "Kielland" som etter min mening dokumenterer begrensningene i hans fagkunnskap, som også er dokumentert senere

19800226 Brev fra SD til DnV om inspeksjon av ALK

Rutinemessig brev fra Stavanger Drilling til DnV om kommende inspeksjon av ALK.